Etiske regler for ICF

Afsnit 1: Coaching filosofi
International Coach Federation, ICF, tilslutter sig en form for coaching, der betragter kunden som ekspert i eget personlige og professionelle liv og tror på, at hver eneste kunde er kreativ, ressourcefyldt og hel. På dette grundlag er det coachens ansvar at:
 
·         afdække, klarlægge og tilslutte sig det, som kunden ønsker at opnå
·         opmuntre kundens selvindsigt
·         nå frem til løsninger og strategier skabt af kunden
·         gøre kunden ansvarlig
 
 
Afsnit 2: Definition af coaching
Professionel coaching er et vedvarende professionelt samarbejde, der hjælper kunden med at skabe usædvanlige resultater i eget liv, karriere, forretning eller organisation. Gennem coachingprocessen opnår kunden dybere indsigt, forbedrer præstationer og udvikler livskvalitet.
 
Ved hvert møde vælger kunden fokus for samtalen, mens coachen lytter og bidrager med iagttagelser og spørgsmål. Denne interaktion skaber klarhed og hjælper kunden til handling. Coaching forøger kundens fremskridt ved at skærpe fokus og bevidstheden om valgmuligheder. Coaching koncentrerer sig om, hvor kunden er i dag, og hvad kunden er villig til at gøre for at komme derhen, hvor kunden ønsker at være. ICF-coachmedlemmer og ICF-krediterede coaches anerkender, at resultaterne af coaching er afhængige af kundens hensigter og valg, hvor handlinger understøttes af coachens bestræbelser og anvendelse af coachredskaber i coachprocessen.
 
 
 
 
Afsnit 3: Etiske regler
 
Professionel optræden i al almindelighed:
 
1.        Jeg vil optræde på en måde, der sætter coachprofessionen i et positivt lys, og jeg vil undlade optræden eller udtalelser, der kan have negativ indflydelse på offentlighedens forståelse og accept af coaching som profession.
 
2.        Jeg vil ikke bevidst komme med offentlige udtalelser, der er usande eller vildledende eller lave falske anbringelser i noget skriftligt dokument relateret til coachprofessionen.
 
3.        Jeg vil acceptere forskellige fremgangsmåder ved coaching. Jeg vil værdsætte andres bestræbelser og bidrag og ikke udgive disse for mine egne.
 
4.        Jeg vil være opmærksom på ethvert forhold, der kunne føre til misbrug af min indflydelse ved at være opmærksom på fremgangsmåden ved coaching og den måde, den kan påvirke andres liv.
 
5.        Jeg vil til enhver tid stræbe efter at være opmærksom på personlige forhold, der kan skade, være i konflikt med eller påvirke min præstation som coach eller mine professionelle relationer. Når som helst fakta eller omstændigheder tilsiger det, vil jeg omgående søge professionel bistand og tage stilling til, hvad der skal gøres, herunder også om det er passende at suspendere eller afslutte min(e) coachingrelation(er).
 
6.        Som træner eller supervisor for nuværende eller kommende coaches vil jeg optræde i overensstemmelse med ICF’ etiske regler i alle trænings- eller supervisionssituationer.
 
7.        Jeg vil udføre og rapportere forskning kompetent, ærligt og indenfor anerkendte videnskabelige standarder. Min forskning vil blive udført med den nødvendige godkendelse eller tilladelse fra de involverede og med en tilgang, der på tilstrækkelig vis beskytter deltagerne imod enhver tænkelig skadevirkning. Alle forskningsaktiviteter vil blive gennemført i overensstemmelse med gældende lov i det land, hvor de finder sted.
 
8.        Jeg vil omhyggeligt etablere, vedligeholde, lagre og bortskaffe enhver optegnelse over mit arbejde som coach på en måde, der fremmer fortroligheden og opfylder enhver gældende lov.
 
9.        Jeg vil bruge ICF’ medlemsoplysninger (e-mails, telefonnumre etc.) alene på den måde og i den udstrækning, ICF tillader det.
 
Professionel optræden overfor kunder:
 
10.     Jeg vil tage ansvar for etablering af klare, passende og kulturelt fintfølende retningslinjer, der styrer enhver fysisk kontakt, jeg måtte have med mine kunder.
 
11.     Jeg vil ikke involvere mig seksuelt med mine kunder.
 
12.     Jeg vil etablere klare aftaler med mine kunder, og jeg vil opfylde alle aftaler, der er indgået i sammenhæng med professionelle coachforhold.
 
13.     Jeg vil forud for eller under det første møde sikre mig, at min coachkunde forstår fremgangsmåden ved coaching, fortrolighedskrav, finansielle aftaler og andre vilkår for coachaftalen.
 
14.     Jeg vil præcist beskrive mine kvalifikationer, ekspertise og erfaring som coach.
 
15.     Jeg vil ikke med forsæt vildlede eller gøre falske anbringelser om, hvad min kunde vil opnå fra coachprocessen eller fra mig som coach.
 
16.     Jeg vil ikke give mine kunder eller kundeemner oplysninger eller rådgivning, som jeg tror eller ved er vildledende.
 
17.     Jeg vil aldrig bevidst drage uretmæssige fordele af coachkundeforholdet i forhold til personlig, professionel eller økonomisk vinding eller udbytte.
 
18.     Jeg vil respektere kundens ret til at afslutte coachforløbet på ethvert tidspunkt i processen. Jeg vil være opmærksom på, hvis kunden ikke længere har udbytte af coachforholdet.
 
19.     Hvis jeg får opfattelse af, at kunden ville være bedre tjent med en anden coach eller en anden ressource, vil jeg opfordre kunden til at gennemføre ændringen.
 
20.     Jeg vil foreslå, at mine kunder opsøger bistand fra andre professionelle, når det synes passende eller nødvendigt.
 
21.     Jeg vil tage alle rimelige skridt for at informere de rette myndigheder, hvis en kunde afslører hensigter om at gøre skade på sig selv eller andre.
 
Fortrolighed:
 
22.     Jeg vil respektere, at min kundes oplysninger er givet i fortrolighed, når andet ikke er en klar aftale med kunden eller er baseret på lovkrav.
 
23.     Jeg vil sikre mig tilladelse fra mine kunder, før jeg frigiver deres navne som kunder eller referencer eller frigiver en hvilken som helst anden oplysning, der kan identificere dem som kunder.
 
24.     Jeg vil sikre mig tilladelse fra den coachede, før jeg frigiver information til en anden person med henblik på betaling af coachforløbet.
 
Interessekonflikter:
 
25.     Jeg vil bestræbe mig på at undgå konflikter mellem mine og mine kunders interesser.
 
26.     Når som helst en faktisk interessekonflikt eller en mulighed herfor opstår, vil jeg åbent oplyse om dette og udtømmende drøfte den bedst mulige håndtering sammen med min kunde.
 
27.     Jeg vil oplyse min kunde om enhver forventet kompensation, som jeg måtte modtage af tredjepart for henvisning af denne kunde.
 
28.     Jeg vil udelukkende indgå i byttehandler for serviceydelser, varer eller anden ikke-økonomisk ydelse, når dette ikke skader coachforholdet.
 
 
Afsnit 4: Etisk løfte
 
Som professionel coach anerkender jeg og lover at overholde mine etiske forpligtelser overfor coachkunder og kolleger og den øvrige offentlighed.
 
Jeg afgiver løfte om at overholde ICF’ etiske regler, at behandle mennesker værdigt som selvstændige og ligeværdige individer og at efterleve disse regler overfor dem, jeg coacher.
Hvis jeg bryder dette etiske løfte eller nogen del af ICF’ etiske regler, er jeg indforstået med, at ICF på egen foranledning kan gøre mig ansvarlig herfor.
 
Jeg er ydermere indforstået med, at mit ansvar overfor ICF for løftebrud kan føre til fortabelse af mit ICF- medlemskab og/eller min ICF- akkreditering.